ՇՏԱՊ․ ՀէՑ-ը նոր հայտարարություն է տարածել էլեկտրաէներգիայի համար վճարվող գումարի վերաբերյալ

Այլ լուրեր

«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերությունը իր բաժանորդների տեղեկացնում է` 2021թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում սպառած էլեկտրաէներգիայի քանակի և արժեքի մասին տեղեկատվությունը ս/թ հունվարի 11-ից տեղադրված կլինի ՀՀ բանկային, փոստային բաժանմունքներում և վճարման այլ կետերում: Հունվարի 11-ից սկսած, յոթ օրվա ընթացքում, ծախսած էլեկտրաէներգիայի դիմաց կարող եք կատարել Ձեր վճարումները:

«Հայա ստանի էլեկ տրական ցանցեր» փա կ բաժն ետիրական ընկերությունը իր բաժ անորդների տեղեկացնում է` 2021թ. դեկտ եմբեր ամսվա ընթ ացքում սպառ  ած էլեկտրաէներգիայի քան ակի և արժեքի  մասին տե ղեկատվությունը ս/թ հու նվարի 11-ից տեղ ադրված կլինի ՀՀ բա նկային, փոստ ային բաժանմ ունքներում և վճարման այլ կետերում: Հուն վարի 11-ից սկսած, յոթ օրվա ընթա ցքում, ծախ սած էլեկտրաէ ներգիայի դիմաց կարո ղ եք կատարել Ձեր վճարումները: