Եթե Ձեր մոտ նկատում եք այս տարօրինակ ախ տանշանները ուրեմն ՁԵՐ ԼՅԱ ՐԴԸ ՀԻ ՎԱՆԴ Է. Ի՞նչ է խորհուրդ տալիս բժիշկը

Հետաքրքիր

Շատ դեպքերում լյար դի պաթո լոգիաների մասին կարելի է կասկածել հի վանդի մաշ կի զննությունից հետո: Բնորոշ հատկանիշներից մեկը դեղ նուկն է ։Լավ բժիշկները միշտ ուշադիր զննում են հիվանդի մաշկը: Նրա որոշ փոփոխություններ թույլ են տալիս կասկածել լյա րդի հիվան դության մասին: Մյուսները պահանջում են մասնագիտական գիտելիքների կամ փորձի առկայություն: Լյա րդի հիվան դությունների մասին կարող են վկայել.

դեղ նուկը, որը հայտնվում է լյար դային հյուս վածքի կամ ներ լյարդային ծոր անների ախտա հարման ժամանակ (այն ավելի լավ է երևում բնական, այլ ոչ թե արհեստական լուսավորության ժամանակ և ոչ միայն մաշ կն է դեղ նում, այլ նաև աչ քի սկլ երներն ու լորձա թաղանթները),թևա տակեր և/կամ աճ ուկի շագա նակագույն ներ կում (հայտնվում է հեմո քրոմատոզի կամ բի լիար ցի ռոզի ժամանակ մելա նինի կուտակ ման պատճառով),ընդհանուր քոր (հաճախ ուղեկցում են առաջնային բի լիար ցի ռոզին և այլ հիվան դություններին),տարբեր ցա ներ (վա րակիչ հեպա տիտի նշաններ, լյար դի աուտո իմունային ախտա հարումով),անո թային <<աստղիկներ>> (ցի ռոզի դասական նշան),բութ մատին մոտ գտնվող ափի շրջանի կարմրություն,մաշ կի չորություն, բե րանի անկյուններում ճաքեր,.

<<լաքապատ>> ազնվա մորային(малиновий) լե զու (վիտա մինների պակասի նշաններ, որոնք զարգանում են լյարդի ախտա հարման պատճառով),ինքնա բուխ հայտնվող կապ տուկներ և ներ մաշկային արյունա զեղումներ,սպիտակ մասեր եղուն գների վրա (հայտ նվում են քրոնիկ հեպա տիտի, լյար դի ցի ռոզի ժամանակ),որո վայնի մաշ կի վրա ձգվող ստրի աները, որոնք մնում են աս ցիտից հետո (որո վայնում հեղ ուկի կուտակում):Բացի այդ, պորտա լային հիպեր տենզիայով (պոր տալ եր ակի համակարգում ճնշ ման բարձ րացում) արդեն ծանրացած լյա րդի հիվան դությունների դեպքում մաշ կի զննության ժամանակ հաճախ աչքի են զարնում այտ ուցված ենթա մաշկային եր ակներ, որոնք դուրս են գալիս պոր տից։