Նա միշտ գնում էր դափնու տերևներ և դրանից ըմպելիք պատրաստում. երբ իմացա պատճառը, մի ամբողջ փունջ էլ ես գնեցի. ուղղակի հրաշք է

Հետաքրքիր

Դափնու տերևն օգնում է հոգնածության, էնե րգիայի բացակայության, գիտակցության կորստի, դե պրեսիայի, ցիստ իտի, գլխ ացա վի, միգր ենի, մկանային թու լության, արթր իտի, նստա տեղի նյ արդի բո րբոքման,

ինֆե կցիաների, արյան բարձր ճնշման, արյան մեջ շաք արի բա րձր քանա կության և այլ բազմաթիվ հիվ անդությունների դեպքում: Այս հրաշք տերևներն իրենց բո ւժիչ և օգտակար հատկություններով մարդկությանը հայտնի են հնագույն ժամանակներից: